- Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Disclaimer
Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist of niet volledig is, bijvoorbeeld door veroudering van de snel wijzigende wetgeving en/of wijziging van de prijzen.

Pedicurepraktijk Hugolien is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen in welke zin dan ook die direct of indirect samenhangen met welk handelen dan ook op basis van de informatie op deze website.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Pedicurepraktijk Hugolien.

2. Kwaliteit
Pedicurepraktijk Hugolien levert werk dat overeenstemt met de vooraf verschafte informatie en gemaakte afspraken en voldoet aan de eisen van goed vakmanschap.

3. Geheimhouding
Pedicurepraktijk Hugolien verplicht zich vertrouwelijke informatie besproken voor, tijdens en na de behandeling of cursus geheim te houden, ook na afronding van de behandeling of cursus.

4. Offertes en aanbiedingen
Aan verzoeken tot meer informatie of prijsindicaties zijn geen kosten verbonden. Een offerte blijft drie maanden geldig. Alle prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige behandelingen of cursussen.

5. Bevestiging en annulering
Pedicurepraktijk Hugolien stuurt een bevestiging per mail van de gemaakte afspraak, inclusief besproken datum en tijd, indien u mailt. Telefonische afspraken worden standaard als bevestigd beschouwd.
De klant kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van zijn afspraak of behandeling kosteloos annuleren. Daarna wordt voor klanten een bedrag van 100% van het totale bedrag in rekening gebracht voor gederfde inkomsten en administratiekosten. Indien Pedicurepraktijk Hugolien door overmacht (bijvoorbeeld ziekte) een gemaakte afspraak niet kan nakomen, zal zij dit de klant direct laten weten en eventueel een nieuwe afspraak maken.

6. Aansprakelijkheid
Pedicurepraktijk Hugolien is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van haar klanten.