- Privacy Policy

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan de pagina.

 

Verwerking van persoonsgegevens van consumenten

Persoonsgegevens van cliënten worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 - Het in behandeling nemen van klachten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De klacht van de consument.

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres;

- woonplaats

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geslacht;

- Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de afhandeling van de klacht tot uiterlijk twee jaar nadat de klacht is afgehandeld.

 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Het inlichten van een huisarts, specialist of podotherapeut. Dit gebeurt alleen met schriftelijke toestemming van u zelf.

 

Bewaartermijn:

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen en de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@pedicurepraktijkhugolien.nl